Sähkö +358 40 839 0854
Kylmä +358 40 839 0858
Sähköposti info(a)juterion.fi

PalvelutSähköasennuksetKylmätekniikka

Palvelut

Sähköasennus Juterion Oy tarjoaa monipuoliset säh­kö­asen­nus­pal­ve­lut Oulun seudulla.

Read More

Sähköasennukset

Tutustu sähköasennushinnastoomme ja tilaa sähköasennukset meiltä

Read More

Kylmätekniikka

Juterion kylmätekniikka myy, asentaa ja huoltaa jäähdytyslaitteita ja ilmalämpöpumppuja.

Read More

Yhteistyö

stul

Sähköasennus Juterion Oy on Sähkö- ja tele­ura­koit­sija­liiton STUL ry:n jäsen. Haluamme tehdä työmme mahdollisimman laadukkaasti ja seurata aktiivisesti sähköistysalan kehitystä. STUL välittää jäsenyrityksilleen ammattitietoa ja edistää jäsenyritysten teknisesti tasokasta ja vastuullista toimintaa.

lk_logo

Sähköasennus Juterion Oy on mukana Luotettava kumppani oh­jel­mas­sa. Tilaajavastuu.fi pal­ve­lun Luo­tet­tava Kump­pani oh­jelma hoi­taa tilaaja­vastuu­lain edel­lyt­tämien asia­kir­jojen nou­ta­misen eri re­kis­te­reis­tä ja pi­tää tie­dot ajan ta­salla. Luo­tettava kump­pani oh­jel­man tar­koi­tuksena on tor­jua har­maa­ta ta­lout­ta ja edis­tää re­hel­listä kil­pai­lua. Pal­ve­lun avul­la voit­te hel­pos­ti tar­kis­taa, että kaik­ki lain mää­rää­mät vel­voit­teem­me on asian­mu­kai­sesti hoi­dettu. Tee pikatarkistus tästä

MainService

Sähköasennus Juterion Oy toimii yh­teis­työs­sä MainService Oy:n kans­sa. Yh­teis­työm­me avul­la voim­me tar­jo­ta asiak­kail­lemme moni­puo­liset kun­nos­sa­pito- ja asen­nus­pal­velut. Säh­köi­sen kun­nos­sa­pi­don li­säk­si hoi­dam­me mekaa­niset, hyd­rau­liset ja pneu­maat­tiset lai­te­asen­nukset, kor­jauk­set sekä huol­lot. Tar­joamme kat­tavat pai­ne­il­ma­kompres­sorien, pai­ne­il­ma­lin­jo­jen, au­to­nos­ti­mien ja nos­turien huol­to- ja kor­jaus­pal­ve­lut se­kä au­to­nos­ti­mien, nos­tu­rien, nostoapuvälineiden ja putoamissuojainten tar­kas­tuk­set. MainServicen pal­ve­lut ta­voi­tat nyt hel­posti myös Sähkö­asennus Juterionin kaut­ta ja vas­taa­vasti mei­dän pal­velum­me hei­dän kaut­ta.

SY_jasenyritys

Sähköasennus Juterion Oy on Suomen Yrittäjien jäsen. Suo­men Yrit­täjät ha­luaa parantaa yrittäjien ase­maa ja yrit­tämisen olo­suh­tei­ta. Ta­voit­teena on saa­da Suo­meen par­haat yrit­täjyy­den olo­suh­teet. Yri­tyk­set pa­ran­tavat kan­sa­lais­ten hy­vin­voi­ntia luo­malla Suo­meen ta­lou­del­lista kas­vua ja uu­sia työ­paik­koja.

Palvelut

Tarjoamme teollisuuden tuotantolaitteiden sähkötekniset huolto-, korjaus- ja ylläpitopalvelut. Hallitsemme teollisuusautomaation, moottorikäytöt, taajuusmuuttajat, lämpökoneet, manipulaattorit, anturit sekä säätö- ja toimilaitteet. Olipa tarpeesi kontaktorien vaihto tai kemikaaliannostelun kehittäminen tarjoamme käyt­töönne vahvan osaamisemme […]

Read More
Sähköasennukset

Tilaa asentaja Soita: 040 839 0854 Sähköpostilla: info(a)juterion.fi Voit myös jättää yhteydenottopyynnön tekstiviestillä tai sähköpostilla. Tuntityöhinnastomme 2019, ALV 24 % Tuntiveloitus 62,00 €/h (50,00 €/h alv 0%) Kilometrikorvaus 0,88 €/km […]

Read More
Kylmätekniikka

Juterion kylmätekniikka myy, asentaa ja huoltaa jäähdytyslaitteita ja ilmalämpöpumppuja. Meiltä sekä kylmä- että sähköasennuspalvelut jotta saat laitteistosi kerralla käyttökuntoon. Tarjoamme markkinoiden laadukkaimpia tuotteita huolellisesti asennettuna sekä tarjoamme huoltopalvelut varmistamaan laitteiden […]

Read More
Yhteistyö

Sähköasennus Juterion Oy on Sähkö- ja tele­ura­koit­sija­liiton STUL ry:n jäsen. Haluamme tehdä työmme mahdollisimman laadukkaasti ja seurata aktiivisesti sähköistysalan kehitystä. STUL välittää jäsenyrityksilleen ammattitietoa ja edistää jäsenyritysten teknisesti tasokasta ja […]

Read More
Vastuullisuus

Sähköasennus Juterion Oy toimii yhteiskuntavastuullisesti ja haluamme että se näkyy palveluissamme sekä tavassa, jolla hoidamme liiketoimintaamme. Arvostamme henkilöstöämme Sähköasennus Juterion Oy tarjoaa henkilöstölleen mah­dol­li­suu­den kehittyä ammatillisesti ja elää tasapainoista elämää. […]

Read More