Sähkö +358 40 839 0854
Kylmä +358 40 839 0858
Sähköposti info(a)juterion.fi

PalvelutSähköasennukset

Palvelut

Sähköasennus Juterion Oy tarjoaa monipuoliset säh­kö­asen­nus­pal­ve­lut Oulun seudulla.

Read More

Sähköasennukset

Tutustu sähköasennushinnastoomme ja tilaa sähköasennukset meiltä

Read More

Yhteistyö

stul

Sähköasennus Juterion Oy on Sähkö- ja tele­ura­koit­sija­liiton STUL ry:n jäsen. Haluamme tehdä työmme mahdollisimman laadukkaasti ja seurata aktiivisesti sähköistysalan kehitystä. STUL välittää jäsenyrityksilleen ammattitietoa ja edistää jäsenyritysten teknisesti tasokasta ja vastuullista toimintaa.

lk_logo

Sähköasennus Juterion Oy on mukana Luotettava kumppani oh­jel­mas­sa. Tilaajavastuu.fi pal­ve­lun Luo­tet­tava Kump­pani oh­jelma hoi­taa tilaaja­vastuu­lain edel­lyt­tämien asia­kir­jojen nou­ta­misen eri re­kis­te­reis­tä ja pi­tää tie­dot ajan ta­salla. Luo­tettava kump­pani oh­jel­man tar­koi­tuksena on tor­jua har­maa­ta ta­lout­ta ja edis­tää re­hel­listä kil­pai­lua. Pal­ve­lun avul­la voit­te hel­pos­ti tar­kis­taa, että kaik­ki lain mää­rää­mät vel­voit­teem­me on asian­mu­kai­sesti hoi­dettu. Tee pikatarkistus tästä

MainService

Sähköasennus Juterion Oy toimii yh­teis­työs­sä MainService Oy:n kans­sa. Yh­teis­työm­me avul­la voim­me tar­jo­ta asiak­kail­lemme moni­puo­liset kun­nos­sa­pito- ja asen­nus­pal­velut. Säh­köi­sen kun­nos­sa­pi­don li­säk­si hoi­dam­me mekaa­niset, hyd­rau­liset ja pneu­maat­tiset lai­te­asen­nukset, kor­jauk­set sekä huol­lot. Tar­joamme kat­tavat pai­ne­il­ma­kompres­sorien, pai­ne­il­ma­lin­jo­jen, au­to­nos­ti­mien ja nos­turien huol­to- ja kor­jaus­pal­ve­lut se­kä au­to­nos­ti­mien, nos­tu­rien, nostoapuvälineiden ja putoamissuojainten tar­kas­tuk­set. MainServicen pal­ve­lut ta­voi­tat nyt hel­posti myös Sähkö­asennus Juterionin kaut­ta ja vas­taa­vasti mei­dän pal­velum­me hei­dän kaut­ta.

SY_jasenyritys

Sähköasennus Juterion Oy on Suomen Yrittäjien jäsen. Suo­men Yrit­täjät ha­luaa parantaa yrittäjien ase­maa ja yrit­tämisen olo­suh­tei­ta. Ta­voit­teena on saa­da Suo­meen par­haat yrit­täjyy­den olo­suh­teet. Yri­tyk­set pa­ran­tavat kan­sa­lais­ten hy­vin­voi­ntia luo­malla Suo­meen ta­lou­del­lista kas­vua ja uu­sia työ­paik­koja.

Palvelut

Tarjoamme teollisuuden tuotantolaitteiden sähkötekniset huolto-, korjaus- ja ylläpitopalvelut. Hallitsemme teollisuusautomaation, moottorikäytöt, taajuusmuuttajat, lämpökoneet, manipulaattorit, anturit sekä säätö- ja toimilaitteet. Olipa tarpeesi kontaktorien vaihto tai kemikaaliannostelun kehittäminen tarjoamme käyt­töönne vahvan osaamisemme […]

Read More
Sähköasennukset

Tilaa asentaja Soita: 040 839 0854 Sähköpostilla: info(a)juterion.fi Voit myös jättää yhteydenottopyynnön tekstiviestillä tai sähköpostilla. Tuntityöhinnastomme 2019, ALV 24 % Tuntiveloitus 62,00 €/h (50,00 €/h alv 0%) Kilometrikorvaus 0,88 €/km […]

Read More
Yhteistyö

Sähköasennus Juterion Oy on Sähkö- ja tele­ura­koit­sija­liiton STUL ry:n jäsen. Haluamme tehdä työmme mahdollisimman laadukkaasti ja seurata aktiivisesti sähköistysalan kehitystä. STUL välittää jäsenyrityksilleen ammattitietoa ja edistää jäsenyritysten teknisesti tasokasta ja […]

Read More
Vastuullisuus

Sähköasennus Juterion Oy toimii yhteiskuntavastuullisesti ja haluamme että se näkyy palveluissamme sekä tavassa, jolla hoidamme liiketoimintaamme. Arvostamme henkilöstöämme Sähköasennus Juterion Oy tarjoaa henkilöstölleen mah­dol­li­suu­den kehittyä ammatillisesti ja elää tasapainoista elämää. […]

Read More