Sähkö +358 40 839 0854
Kylmä +358 40 839 0858
Sähköposti info(a)juterion.fi

PalvelutSähköasennukset

Palvelut

Sähköasennus Juterion Oy tarjoaa monipuoliset säh­kö­asen­nus­pal­ve­lut Oulun seudulla.

Read More

Sähköasennukset

Tutustu sähköasennushinnastoomme ja tilaa sähköasennukset meiltä

Read More

Tietosuojaseloste

1Sähköasennus Juterion Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Sähköasennus Juterion Oy, Y-tunnus: 2588884-3
Postiosoite: Venetie 11 90810 Kiviniemi
Puh: 040 839 0854
Kotisivu: www.juterion.fi

Yhteyshenkilö
Jukka Tefke
Puhelin: 040 839 0854
Postiosoite: Venetie 11 90810 Kiviniemi
Sähköposti: info (at) juterion.fi
 

Rekisterin nimi
Sähköasennus Juterion Oy:n asiakasrekisteri. Rekisteröityjä ovat Sähköasennus Juterion Oy:n asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja Rekisterin pitämisen perusta
Sähköasennus Juterion Oy rekisterinpitäjänä ja Sähköasennus Juterionin sopimuksin valtuuttamat henkilötiedon käsittelijöinä toimivat kumppanit käsittelevät asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolainsäädännön mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • Sähköasennus Juterion Oy:n ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitamiseen ja sen laadun kehittämiseen.
 • Sähköasennus Juterion Oy:n tuotteiden ja palveluiden ylläpitämiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen ja toimittamiseen sekä tuotteisiin ja palveluihin liittyvien Sähköasennus Juterion Oy:n sisäisten ja ulkoisten tehtävien hoitamiseen
 • Sopimussuhteisiin liittyvien vastuiden hoitamiseen, maksujen vastaanottoon, maksuvalvontaan ja perintätoimiin
 • Tuotteiden ja palveluiden markkinointiin ja mainontaan sekä etämyyntiin

 

Henkilötietojen käsittely perustuu voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisiin perusteisiin kuten:

 • Sopimussuhteeseen rekisteröidyn ja Sähköasennus Juterion Oy:n välillä
 • Sähköasennus Juterionin oikeutettuun etuun silloin kun Sähköasennus Juterion käyttää rekisteröidyn tietoja tuotteidensa ja palvelujensa markkinointiin tai käsittelee Sähköasennus Juterionin sisäisesti tai palvelun tuottamiseen osallistuvan kolmannen tahon kanssa
 • Rekisteröidyn suostumukseen kun rekisteröity on antanut suostumuksensa sähköiseen markkinointiin tai muuhun Sähköasennus Juterionin erikseen pyytämään suostumukseen

 

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja:

 • nimi
 • ikä tai syntymävuosi
 • henkilötunnus tai y-tunnus
 • osoite
 • asiakasnumero
 • palvelukieli
 • yhteystiedot, kuten puhelinnumerot, sähköpostiosoite ja muu osoitetieto
 • asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinoinnin luvat ja -kiellot
 • asiakkaiden ja Sähköasennus Juterion Oy:n sähköpostit ja viestit sekä muu asiointiin liittyvä kommunikaatio
 • asiakkaan palvelukokemukseen liittyvä tieto
 • osallistuminen kampanjoihin
 • muut rekisteröidyn suostumuksella saadut tiedot, jotka ovat välttämättömiä sovitun palvelun toteuttamiseksi
 • asiakkaan sopimukseen liittyvät tiedot (sopimuksen kohde, kestoaika, sopimushinnat, laskutusosoite, tuotetieto, tieto yhteyshenkilöstä)
 • asiakkaan palveluiden käyttöön liittyvät tiedot
 • asiakkaan maksukäyttäytymiseen liittyvät tiedot ja pankkitiedot

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriä päivitetään asiakkailta saadun tiedon perusteella tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten tai muiden asiaan liittyvien kontaktien yhteydessä.

Rekisterin tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös ulkopuolisista tietolähteistä kuten Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä tai jonkin muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisteripitäjän rekisteristä.

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. arvontojen, tapahtumien ja puhelinmyynnin yhteydessä. Tietoja kerätään myös evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla kulloinkin voimassa olevan sääntelyn mahdollistamin menettelytavoin.

Kaikki asiakkaiden yhteydenotot Sähköasennus Juterion Oy:öön voidaan tallentaa.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sähköasennus Juterion Oy:n asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta, lukuun ottamatta Sähköasennus Juterion Oy:n lukuun toimivia vastaanottajia tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvia kolmansia osapuolia.

Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

 

Tietojen säilytys

Rekisteröidyn tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen tässä selosteessa aiemmin määriteltyjen tarpeiden toteuttamiseksi.

Lakiin perustuvista säilytysaikavelvoitteista merkittävin on kuluttaja-asiakkaan laskutuksen oikaisuvelvoite, joka määrittää tietojen säilytysajaksi kymmenen vuotta.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet ja rekisteröidylle aiheutuvan riskin hallinta

Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain Sähköasennus Juterion Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Sähköasennus Juterion  Oy edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon sekä sitoumusta henkilötietojen turvallisesta käsittelystä.

Riskienhallinnan toimenpiteinä Sähköasennus Juterion Oy toteuttaa säännöllistä riskien havainnointia ja arviointia, tietojen käsittelyyn liittyvää vaikutusten arviointia ja henkilöstön säännöllistä kouluttamista.

Tietoturvaloukkaustapauksessa arvioidaan rekisteröityyn kohdistunut riski. Mikäli rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille arvioidaan syntyvän korkea riski, ilmoitetaan tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle.

 

Rekisteröidyn oikeudet


Oikeus saada pääsy tietoihin ja tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot sekä saada jäljennös tiedoista paperisessa tai yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa. Tietopyyntö voidaan esittää ottamalla yhteyttä Sähköasennus Juterion Oy:n asiakaspalveluun tämän selosteen lopussa annettujen yhteystietojen mukaisesti.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa oikaisuun toimittamalla puutteelliset tai virheelliset tiedot selvityksineen Sähköasennus Juterion Oy:nasiakaspalveluun tämän selosteen lopussa annettujen yhteystietojen mukaisesti.

 

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröity voi pyytää tietojensa poistamista. Tietojen poistaminen on mahdollista kuluttaja-asiakkaan kohdalla aikaisintaan kymmenen vuoden kuluttua sopimuksen päättymisestä. Kymmenen vuoden säilytysaikavelvoite perustuu Sähköasennus Juterion Oy:n velvollisuuteen laskujen korjaamiseen edellä mainitun ajanjakson osalta.

Tietojen poistopyyntö voidaan esittää ottamalla yhteyttä Sähköasennus Juterion Oy:n asiakaspalveluun tämän selosteen lopussa annettujen yhteystietojen mukaisesti.

 

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus antaa suostumuksensa sähköiseen markkinointiin ja myös kieltää se. Suostumuksen rekisteröity voi peruuttaa ottamalla yhteyttä Sähköasennus Juterion Oy:n asiakaspalveluun tämän selosteen lopussa annettujen yhteystietojen mukaisesti. Sähköisen uutiskirjeen asiakas voi peruuttaa uutiskirjeen kieltolinkin kautta.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tietosuojaselosteen tai voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:
Käyntiosoite: Ratapihantie 9 (6 krs.), 00520 Helsinki
Postiosoite: PL800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 566 6700
Sähköposti: tietosuoja (at) om.fi

 

Yhteystiedot
Rekisteröity voi oikeuksiensa toteuttamiseksi olla yhteydessä Sähköasennus Juterion Oy:n asiakaspalveluun:
Puhelin: 040 839 0854
Sähköposti: info (at) juterion.fi
Postiosoite: Sähköasennus Juterion Oy Venetie 11 90810 Kiviniemi

 

Rekisteröidyn tulee luotettavalla tavalla todistaa henkilöllisyytensä.

Sähköasennus Juterion Oy toteuttaa pyynnön kuukauden sisällä pyynnön saamisesta ja rekisteröidyn tunnistamisesta, ellei ole erityistä syytä pidentää vastausaikaa.

 

Palvelut

Tarjoamme teollisuuden tuotantolaitteiden sähkötekniset huolto-, korjaus- ja ylläpitopalvelut. Hallitsemme teollisuusautomaation, moottorikäytöt, taajuusmuuttajat, lämpökoneet, manipulaattorit, anturit sekä säätö- ja toimilaitteet. Olipa tarpeesi kontaktorien vaihto tai kemikaaliannostelun kehittäminen tarjoamme käyt­töönne vahvan osaamisemme […]

Read More
Sähköasennukset

Tilaa asentaja Soita: 040 839 0854 Sähköpostilla: info(a)juterion.fi Voit myös jättää yhteydenottopyynnön tekstiviestillä tai sähköpostilla. Tuntityöhinnastomme 2019, ALV 24 % Tuntiveloitus 62,00 €/h (50,00 €/h alv 0%) Kilometrikorvaus 0,88 €/km […]

Read More
Yhteistyö

Sähköasennus Juterion Oy on Sähkö- ja tele­ura­koit­sija­liiton STUL ry:n jäsen. Haluamme tehdä työmme mahdollisimman laadukkaasti ja seurata aktiivisesti sähköistysalan kehitystä. STUL välittää jäsenyrityksilleen ammattitietoa ja edistää jäsenyritysten teknisesti tasokasta ja […]

Read More
Vastuullisuus

Sähköasennus Juterion Oy toimii yhteiskuntavastuullisesti ja haluamme että se näkyy palveluissamme sekä tavassa, jolla hoidamme liiketoimintaamme. Arvostamme henkilöstöämme Sähköasennus Juterion Oy tarjoaa henkilöstölleen mah­dol­li­suu­den kehittyä ammatillisesti ja elää tasapainoista elämää. […]

Read More